یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار

 وجود فرآیندهای مختلف در بسیاری از سازمان های مدرن اجتناب ناپذیر و در اغلب موارد حتی یک انتخاب تعمدی است. انواع فرآیندها به طور طبیعی به علت ادغام ها، تنوع در محصولات، خدمات مبتنی بر مشتری، تفاوت در بخش های بازار و یا تفاوت در قانون گذاری های کشورهای مختلف پدیدار می شوند [1].

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در ایزو 2015  مسئله فرآیندها می باشد که نشان دهنده اهمیت این حوزه در بهبود کیفیت سازمان ها است. با استفاده از خدماتی که گروه جویشگر در راستای یکپارچه سازی فرآیندها ارائه می دهد می توانید خود را با استاندارداهای روز دنیا منطبق سازید.

منبع:

[1] Variability in business processes: Automatically obtaining a generic specification